Zbierka zákonov č. 83/2013

 Strana 762                Zbierka zákonov č. 83/2013             Čiastka 22

83

NARIADENIE    VLÁDY Slovenskej republiky

z 3. apríla 2013

o ochrane zdravia zamestnancov pred  rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri  práci

 Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:

§ 1

Predmet úpravy

 (1) Toto  nariadenie  vlády  ustanovuje požiadavky  na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami z expozície biologickým faktorom  pri  práci  a na predchádzanie týmto rizikám pri všetkých činnostiach, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom.

(2) Toto nariadenie vlády  sa ďalej  vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých zamestnanci v zdravotníctve vrátane zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí plnia úlohy  na  spoločnom  pracovisku,1)   môžu   byť   poranení ostrými zdravotníckymi predmetmi. Vzorový indikatív- ny  zoznam prác s biologickými  faktormi  je  uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Základné pojmy

 Na účely  tohto nariadenia vlády

a) biologické faktory sú mikroorganizmy vrátane geneticky   modifikovaných  mikroorganizmov,   bunkové kultúry  a ľudské endoparazity, ktoré  môžu vyvolať  nákazu,  alergiu alebo toxický  účinok  u ľudí;  biologické   faktory sú tiež  prióny,  ktoré môžu spôsobiť u ľudí prenosné ochorenie,

b) mikroorganizmy sú mikrobiologické bunkové jedince alebo nebunkové jedince, ktoré sú schopné procesu zdvojenia alebo prenosu genetického materiálu,

c) bunkové kultúry sú populácie buniek získané kultiváciou mnohobunkových  organizmov v  laboratórnych podmienkach,

d) ostré  zdravotnícke  predmety  vrátane   injekčných ihiel  sú pracovné prostriedky2)  používané na vykonávanie špecifických  zdravotníckych činností, ktorými  sa dá porezať, pichnúť, spôsobiť poranenie ale- bo  nákazu  (ďalej  len  „poranenie  alebo nákaza  pri vykonávaní zdravotníckych činností“).

§ 3

Klasifikácia biologických faktorov

(1) Biologické faktory sa na základe miery rizika nákazy  u ľudí klasifikujú na

a) biologické faktory 1. skupiny, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie ľudí,

b) biologické faktory 2. skupiny,  ktoré môžu  spôsobiť ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov, ale nie je pravdepodobné, že sa ochorenie  rozšíri v  populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

c) biologické faktory 3. skupiny,  ktoré môžu  spôsobiť závažné ochorenie ľudí  a vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov; môžu predstavovať riziko rozšírenia v  populácii, pričom  obvykle je  k  dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

d) biologické  faktory  4.  skupiny,   ktoré   spôsobujú závažné ochorenie ľudí  a sú vážnym  nebezpečen- stvom pre zamestnancov; môžu predstavovať vysoké riziko rozšírenia v populácii,  pričom obvykle nie  je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba.

(2) Klasifikácia biologických faktorov podľa odseku 1 písm. b) až d) je uvedená v prílohe č. 2.

(3) Ak biologický faktor nemožno jednoznačne klasi- fikovať  ako faktor jednej zo skupín uvedených v odse- ku 1,  tento faktor  sa klasifikuje  ako  faktor  skupiny s vyššou mierou rizika.

§ 4

Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom

(1) Pri činnosti,  pri ktorej by  mohlo vzniknúť  riziko z  expozície  biologickým  faktorom  vrátane  poranenia alebo nákazy pri  vykonávaní zdravotníckych činností, musí zamestnávateľ určiť povahu, stupeň a trvanie ex- pozície zamestnancov týmto biologickým faktorom, aby mohol posúdiť akékoľvek riziko  pre  zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov a prijať opatrenia.

(2) Pri činnostiach, ktoré sú spojené s expozíciou viacerým   druhom  biologických faktorov,  zamestnávateľ posudzuje riziko podľa odseku 1  na  základe nebezpečenstva, ktoré spolu predstavujú  prítomné  biologické faktory alebo situácie súvisiace s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností; zamestnávateľ musí  vykonávať posúdenie  rizika z  expozície biologickým faktorom pravidelne a vždy, keď sa zmenia podmienky,  ktoré  môžu ovplyvniť expozíciu zamestnancov biologickým faktorom.

1) § 6 ods. 4 a § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2)   § 2 písm. a) nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných  požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Celé znenie zákona si môžete stiahnuť tu:  Zbierka zákonov č. 83/2013