Zbierka zákonov č. 555/2006

Strana 5104                       Zbierka zákonov č. 555/2006                           Čiastka 212

555

NARIADENIE    VLÁDY Slovenskej republiky

z 13.  septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z.

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred  rizikami súvisiacimi  s expozíciou hluku

 

Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č.  19/2002  Z.  z.,  ktorým sa ustanovujú  podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády  Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č.  115/2006

Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných po- žiadavkách na ochranu  zamestnancov pred  rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku sa mení a dopĺňa takto:

1.     V poznámke pod  čiarou k  odkazu 2  sa  citácia „Zákon        Národnej          rady        Slovenskej           republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v  znení neskorších  predpisov. Zákon  Národnej rady Slovenskej republiky č. 272  /1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí  v znení neskorších  predpisov.“  nahrádza citáciou  „Zákon č.   124/2006   Z.   z.   o   bezpečnosti a ochrane zdravia pri  práci a o zmene a doplnení nie- ktorých zákonov. Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o  zmene  a  doplnení niektorých záko- nov.“.

Celý zákon Zbierky zákonov č. 555/2006 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 555-2006