Zbierka zákonov č. 544/2007

Čiastka 228                           Zbierka zákonov č. 544/2007                           Strana 3913

 544

 VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

 zo 16.  augusta 2007

 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred  záťažou teplom a chladom pri  práci

 Ministerstvo   zdravotníctva   Slovenskej    republiky podľa  § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplne- ní niektorých zákonov ustanovuje:

 § 1

Predmet úpravy

 Táto  vyhláška ustanovuje

a) triedy práce podľa celkového priemerného energetic- kého výdaja a im  prislúchajúce  prípustné  hodnoty ukazovateľov  tepelno-vlhkostnej  mikroklímy (ďalej len „mikroklimatické podmienky“),

b) smerné  hodnoty dlhodobo únosnej  záťaže  teplom a krátkodobo únosnej záťaže teplom pri aklimatizo- vaných a neaklimatizovaných zamestnancoch,1)

c) únosný čas práce pri  zvýšenej záťaži teplom,

d) ochranné a preventívne opatrenia pri  záťaži teplom a chladom,

e) prípustné   povrchové  teploty  pevných   materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,

f) pitný režim zamestnancov.

Celý zákon Zbierky zákonov č. 544/2007 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 544-2007