Zbierka zákonov č. 541/2007

541/2007 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

 zo 16. augusta 2007

 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

 Zmena: 206/2011 Z.z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa  § 62 písm. q) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 § 1

 Predmet úpravy

 Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na

a) denné osvetlenie pracoviska, 1)

b) umelé osvetlenie pracoviska,

c) združené osvetlenie pracoviska,

d) pracovisko bez denného osvetlenia.

Kompletné znenie zákona Zbierky zákonov č. 541/2007 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 541-2007