Zbierka zákonov č. 500/2006

Strana 4198                Zbierka zákonov č. 500/2006                    Čiastka 190

 500

 VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 z 18.  augusta 2006,

 ktorou sa ustanovuje vzor  záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven- skej  republiky po dohode so Štatistickým úradom Slo- venskej                     republiky         podľa     §     30    ods.      2     zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustano- vuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje vzor záznamu o registrova- nom  pracovnom úraze uvedený v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

 Viera  Tomanová v. r.

Celé znenie zákona Zbierky zákonov č. 500/2006 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 500-2006