Zbierka zákonov č. 392/2006

Čiastka 140                    Zbierka zákonov č. 392/2006                   Strana 2891

 392

 NARIADENIE    VLÁDY Slovenskej republiky

 z 24.  mája 2006

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č.  19/2002  Z.  z.,  ktorým sa ustanovujú  podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády  Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1

Predmet úpravy

 Toto nariadenie vlády  ustanovuje  minimálne  požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia zamestnancov pri používaní pracovných prostriedkov pri práci.

 § 2

Vymedzenie základných pojmov

 Na účely  tohto nariadenia vlády

a) pracovný prostriedok  je  stroj, zariadenie,  prístroj alebo nástroj,  ktorý sa používa pri  práci,

b) používanie pracovného prostriedku je každá činnosť s pracovným prostriedkom, najmä  zapínanie, vypí- nanie,   používanie,  preprava,   oprava,  prestavba, údržba a starostlivosť o pracovný prostriedok vrátane čistenia,

c) zóna   nebezpečenstva  je  oblasť  vnútri  pracovného prostriedku alebo v okolí  pracovného  prostriedku, v  ktorej je  ohrozená bezpečnosť  alebo zdravie zamestnanca, ak sa v nej nachádza,

d) ohrozený zamestnanec je zamestnanec, ktorý sa cel- kom  alebo čiastočne nachádza  v zóne  nebezpečenstva,

e) obsluha pracovného prostriedku je zamestnanec poverený používať pracovný prostriedok a jeho činnosť pri  používaní pracovného prostriedku.

 § 3

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

 (1) Zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia,  aby  pracovný prostriedok  poskytnutý  zamestnancovi na používanie bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola  zaistená  bezpečnosť a  ochrana   zdravia   zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri výbere pracovného  prostriedku   na  osobitné   pracovné podmienky a druh  práce, na  nebezpečenstvá  existujúce na jeho pracovisku alebo v jeho  priestore a na ďalšie nebezpečenstvá, ktoré môžu dodatočne vyplynúť z používania pracovného prostriedku.

(2) Ak  pri  používaní pracovného prostriedku  nie  je možné v plnom rozsahu zamestnancovi zaistiť bezpečnosť  a ochranu zdravia, zamestnávateľ je  povinný vykonať potrebné opatrenia, aby čo najviac obmedzil ne- bezpečenstvo.1)

Celé znenie zákona v Zbierke zákonov č. 392/2006 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 392 – 2006