Zbierka zákonov č. 387/2006

387/2006 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

z 24. mája 2006

o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

 Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa  ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

 § 1

Základné ustanovenie

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

(2)  Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na  konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.

(3)  Bezpečnostné  a  zdravotné  označenie  pri  práci  sa  musí  použiť  na  vyjadrenie  pokynov  alebo  informácií ustanovených týmto nariadením vlády.

(4) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a) označenie nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a zariadení uvádzaných na trh, ak osobitný predpis neustanovuje inak, b) označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej plavby a leteckej dopravy.

Kompletné znenie zákona Zbierky zákonov č. 387/2006 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 387-2006