Zbierka zákonov č. 292/2008

292/2008 Z.z.

 VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

 z 23. júna 2008

 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

 Zmena: 135/2010 Z.z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 § 1

 Podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby

 (1)  Pracovná zdravotná služba hodnotí faktory pracovného  prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať   zdravie zamestnancov, so zameraním na

a) identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a zo sociologických faktorov práce a pracovného prostredia, 1)

b) sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov,

c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia.

Kompletné znenie zákona Zbierky zákonov č. 292/2008 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 292-2008