Zbierka zákonov č. 276/2006

276/2006 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

z 26. apríla 2006

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a) zariadenie s obrazovkou v kabíne vodiča alebo v obslužnom mieste stroja, b) zariadenie s obrazovkou v obslužnom mieste dopravného prostriedku,

c) zariadenie s obrazovkou, ktoré nie je určené na plnenie pracovných úloh,

d) prenosné zariadenie s obrazovkou používané dočasne alebo nepravidelne na pracovisku,

e) zariadenie s obrazovkou v registračnej pokladnici, kalkulačku a zariadenie vybavené len malým displejom potrebným na priame použitie zariadenia,

f) písací stroj s displejom.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) zobrazovacou jednotkou zariadenie s obrazovkou na znázorňovanie abecedno-číslicových alebo grafických znakov bez ohľadu na použitý spôsob zobrazovania,

b) zamestnancom akýkoľvek zamestnanec podľa osobitného predpisu, 1) ktorý používa zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce.

§ 3

Pracovisko so zobrazovacou jednotkou musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe č. 1.

Celé znenie zákona Zbierky zákonov č. 276/2006 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 276-2006