Zbierka zákonov č. 247/2006

Strana 1490                        Zbierka zákonov č. 247/2006                                       Čiastka 89

 247

 NARIADENIE    VLÁDY Slovenskej republiky

 z 5. apríla 2006

 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred  záťažou teplom a chladom pri  práci

 Vláda  Slovenskej republiky podľa  § 44 písm. f) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

 § 1

Predmet úpravy

 (1) Toto nariadenie vlády  ustanovuje

a) triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja a im  prislúchajúce  prípustné  hodnoty podmienok tepelno-vlhkostnej mikroklímy (ďalej len „mikroklimatické podmienky“),

b) limitné hodnoty  dlhodobo  únosnej  záťaže  teplom a krátkodobo únosnej záťaže teplom u aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancov1) a z nich vyplývajúce únosné doby práce,

c) ochranné  a preventívne opatrenia pri  záťaži  chladom,

d) prípustné   povrchové  teploty  pevných   materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,

e) pitný režim zamestnancov.

(2) Toto nariadenie vlády  sa nevzťahuje na špecifické činnosti podľa osobitných predpisov.2)

(3) Definície pojmov, veličiny a jednotky na hodnote- nie záťaže teplom a chladom sú uvedené v prílohe č. 1.

Kompletné znenie zákona Zbierky zákonov č. 247/2006 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 247-2006