Zbierka zákonov č. 115/2006

115/2006 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

z 15. februára 2006

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

 Zmena: 555/2006 Z.z.

Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa  ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

 § 1

 Predmet úpravy

 (1)  Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a  bezpečnosti zamestnancov 1) v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie  rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku.

(2) Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.

(3) Definície pojmov na účely tohto nariadenia vlády sú uvedené v prílohe č. 1.

 § 2

 Limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku

 Na  účely ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pred rizikami expozície hluku sa  ustanovujú limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku uvedené v prílohe č. 2.

Celé znenie zákona Zbierky zákonov č. 115/2006 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 115-2006