Obchodné podmienky a reklamácie

Kupujúci sa zaväzuje

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a zaplatiť za tovar cenu v plnej výške.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške prepravnej sumy a balného v sume 9 eur s DPH.
 • Pri výmene tovaru po 14 dňoch /podľa § 7 ods. 1/ od zakúpenia je zákazník povinný nahlásiť vopred túto skutočnosť e-mailom na bequem@bequem.sk. Následne mu bude zaslaná odpoveď so schválením, respektíve neschválením výmeny tovaru. V prípade schválenia je zákazníkovi zaúčtovaný poplatok 4,90 eur s DPH za výmenu a 4,90 eur s DPH za prepravné náklady za každý odoslaný balík.
 • Po odoslaní objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a potvrdzuje tým oboznámenie sa s plným obsahom.
 • Pri  chybnom vybavení objednávky uhrádzame zákazníkovi náklady za prepravu tovaru k nám podľa aktuálneho cenníka prepravných služieb, ktorú zákazník využil. Ostatné náklady s tým spojené platí zákazník.

Zrušenie objednávky zo strany dodávateľa

Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.

V prípade vzniknutia takejto situácie vás budeme kontaktovať  a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky).

Zrušenie objednávky zo strany objednávateľa

Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín od odoslania objednávky na e-mail bequem@bequem.sk.

Prevzatie a kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od doručovateľa. Poškodenie obalu nahláste priamo prepravcovi, ktorý je zodpovedný za neporušenosť obalov. Neskoršie reklamácie z hľadiska množstva alebo zámeny tovaru po prevzatí od kuriérskej služby predávajúci neuznáva. Ak bolo pochybené v množstve a druhu tovaru, túto skutočnosť kuriér zaeviduje do svojich záznamov.

Vrátenie tovaru / Odstúpenie od zmluvy

V súlade s §12 zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena.

Pre vrátenie tovaru kupujúci doručí balík /poštou, kuriérom, osobne/ do sídla spoločnosti spolu s kópiou faktúry, listom prečo vracia tovar a číslom bankového účtu, na ktorý budú peniaze vrátené.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je nepoužitý, nepoškodený, zabalený v originálnom obale a so všetkým príslušenstvom – čiže úplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu kúpnej ceny. Tovar musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe.

Ak kupujúci vráti tovar použitý, poškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar, zníženú o sumu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru /v súlade s §457 Občianskeho zákonníka/.

Ak kupujúci vráti tovar použitý, poškodený a nekompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar, zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru /v súlade s §457 Občianskeho zákonníka/.

Náklady na prepravu späť k dodávateľovi v prípade reklamácií a výmeny tovaru znáša zákazník, v prípade ak pochybil dodávateľ v množstve, veľkosti – prepravné náklady znáša dodávateľ.

UPOZORNENIE: Aby bol tovar prijatý späť, musí byť kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálneho obalu. Tovar ani obal výrobku nesmie byť poškodený, obal výrobku nesmie byť polepený páskou a označený adresou.

Záruka sa nevzťahuje:

Na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbávania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neboli nato určené alebo používaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
Dobu záruky nemožno zamieňať z dobou opotrebovania.

Ochrana osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov v Slovenskej republike sa vzťahuje na:

 • orgány štátnej správy,
 • orgány územnej samosprávy,
 • iné orgány verejnej moci, ako na ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania.

Tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania, alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému, alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výhradne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Reklamačný poriadok

Predávajúci

Obchodné meno: Peter Dobiaš – BEQUEM
Sídlo: Klížske Hradište 39, 958 45 Veľký Klíž
IČO: 40267326
IČ DPH: SK1048575704
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza, číslo živnostenského registra: 305-6320.

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

Ako podať reklamáciu?

Reklamáciu prosím nahláste cez e-mail, do prílohy vložte kópiu faktúry a krátke vyjadrenie k tovaru, ktorý chcete vrátiť. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený.

Názov a adresa prevádzky:
BEQUEM SHOES
Mostová 381
958 01 Partizánske

Reklamácie vybavuje:
majiteľ Peter Dobiaš,
tel. č. : +421 917 430 173,
mobil na predajňu: +421 944 497 776

Druhy reklamácií a ich vybavenie:

a) Záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný alebo poskytnutím náhradnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní alebo ak to nie je možné, zoberie chybný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak chyba tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, nadmerným opotrebovaním alebo používaním na iný účel alebo za iných podmienok, ako bolo uvedené v priloženom letáku.

Ak nemáte čas a možnosť zaslať tovar k nám prostredníctvom kuriéra, zabezpečíme vám vyzdvihnutie tovaru priamo u vás za poplatok 6,90 eur s DPH. Stačí nahlásiť v e-maili, že máte záujem o službu Exchange GLS.

b) Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.

O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého kópiu dostane spotrebiteľ a originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.

Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

Povinnosti organizácií v súvislosti so zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím

Každá organizácia s počtom najmenej 20 zamestnancov má povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. V praxi to znamená, že na každých 20 zamestnancov pripadá 3,2% zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Ak zamestnávateľ nemôže z rôznych príčin zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením, a to:

 • v zmysle §64 zákona zadávať zákazky,
 • odoberaním výrobkov alebo služieb, podľa §64a zákona,
 • zaplatením odvodu podľa §65 zákona,
 • vzájomnou kombináciou plnenia povinností.

V prípade, že spoločnosť/zamestnávateľ túto povinnosť nespĺňa, je povinný najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka odviesť odvody za každého ZŤP zamestnanca, ktorý mu chýba do povinného podielu počtu občanov. Výška odvodu sa podľa §65 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti rovná 0,9 – násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca.

Môžete však využiť náhradné plnenie zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím, napr. v chránenej dielni. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa §49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca.

Pri využití náhradného plnenia zadaním zákazky chránenej dielni potrebujete danú zákazku zdokladovať na príslušnom ÚPSVaR. Na zdokladovanie potrebujete tieto dokumenty:

 • fotokópia dokladu o zadaní zákazky,
 • fotokópia vystavenej faktúry chránenou dielňou,
 • fotokópia dokladu o úhrade faktúry,
 • vypísané potvrdenie pre zamestnávateľa.