Návrh novely bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach platný od 1.3.2014

Zbierka zákonovMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo návrh novely vyhlášky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Novela vyhlášky prichádza ako dôsledok vznikajúcich problémov s dodržiavaním podmienok súčasnej vyhlášky č. 147/2013, ktorá je účinná od 1.7.2013. Návrh novely má nasledovné znenie:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 3 ods. 4 sa za slovom „ohrozeniach“ vypúšťa bodkočiarka a slová „záznam o informovaní sa uvedie v stavebnom denníku“.
  2. V prílohe č. 6 sa doterajší text bodu 12 označuje ako bod 12.1. a dopĺňa sa bodom 12.2., ktorý znie:

„12.2. Prerušenie práce vo výške a nad voľnou hĺbkou podľa bodu 12.1. sa nevzťahuje na naliehavú prácu na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky stavieb, inžinierskych sietí a technických zariadení, ktorá sa vykonáva len v nevyhnutnom rozsahu,počas nevyhnutne potrebného času a po vykonaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“.

Čl. II

 Táto vyhláška nadobúda účinnosť  1. marca  2014

 

zdroj: Verlag Dashöfer