Kedy mám nárok na pracovné oblečenie?

Pracovné oblečenieAko je to s pracovným oblečením? Je povinnosťou zamestnávateľa tento poskytnúť zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatniť tento nárok?

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovný odev len v prípade, ak je potrebný na ochranu jeho života a zdravia  pri práci a nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, je uvedený v prílohe č. 3 Nariadenia vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Práca, pri ktorej sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, môže byť aj iná práca, ako je uvedená v tejto prílohe, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

Ak je zamestnávateľ povinný poskytovať svojím zamestnancom ochranné pracovné prostriedky, táto povinnosť mu vyplýva zo zákona a zamestnanec nie je povinný zamestnávateľa osobitne žiadať alebo upozorňovať, pričom pridelenie a používanie týchto prostriedkov vyplýva z povahy samotnej prevádzky.