Archive / Zákony

RSS feed for this section

Ako často by mal zamestnávateľ poskytnúť pracovný odev?

Naši zákazníci sa nás veľmi často pýtajú, kedy majú nárok na pracovné oblečenie alebo bezpečnostnú obuv. Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky z 24. mája 2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov č . 395/2006 Z.z. sa v § 2 uvádza: Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov: (1) Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ […]

Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci

Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúčame zabezpečiť […]

Návrh novely bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach platný od 1.3.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo návrh novely vyhlášky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Novela vyhlášky prichádza ako dôsledok vznikajúcich problémov s dodržiavaním podmienok súčasnej vyhlášky č. 147/2013, ktorá […]

Kedy mám nárok na pracovné oblečenie?

  Ako je to s pracovným oblečením? Je povinnosťou zamestnávateľa tento poskytnúť zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatniť tento nárok? Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovný odev len v prípade, ak je potrebný na ochranu jeho života a zdravia  pri práci a nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú […]

Zbierka zákonov č. 292/2008

292/2008 Z.z.  VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  z 23. júna 2008  o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť  Zmena: 135/2010 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti […]

Zbierka zákonov č. 387/2006

387/2006 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. mája 2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci  Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa  ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:  § 1 Základné ustanovenie (1) Toto nariadenie […]

Zbierka zákonov č. 541/2007

541/2007 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  zo 16. augusta 2007  o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci  Zmena: 206/2011 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa  § 62 písm. q) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:  § 1  Predmet úpravy  Táto […]

Zbierka zákonov č. 247/2006

Strana 1490                        Zbierka zákonov č. 247/2006                                       Čiastka 89  247  NARIADENIE    VLÁDY Slovenskej republiky  z 5. apríla 2006  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred  záťažou teplom a chladom pri  práci  Vláda  Slovenskej republiky podľa  § 44 písm. f) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:  § […]

Zbierka zákonov č. 544/2007

Čiastka 228                           Zbierka zákonov č. 544/2007                           Strana 3913  544  VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  zo 16.  augusta 2007  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred  záťažou teplom a chladom pri  práci  Ministerstvo   zdravotníctva   Slovenskej    republiky podľa  § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene […]

Zbierka zákonov č. 115/2006

115/2006 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 15. februára 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku  Zmena: 555/2006 Z.z. Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa  ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších […]