Archive by Author

Normy

EN 1073-1 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy s nútenou ventiláciou proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami EN 1073-2 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami EN 1082-1 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín […]

Ako často by mal zamestnávateľ poskytnúť pracovný odev?

Naši zákazníci sa nás veľmi často pýtajú, kedy majú nárok na pracovné oblečenie alebo bezpečnostnú obuv. Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky z 24. mája 2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov č . 395/2006 Z.z. sa v § 2 uvádza: Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov: (1) Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ […]

Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci

Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúčame zabezpečiť […]

Návrh novely bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach platný od 1.3.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo návrh novely vyhlášky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Novela vyhlášky prichádza ako dôsledok vznikajúcich problémov s dodržiavaním podmienok súčasnej vyhlášky č. 147/2013, ktorá […]

Kedy mám nárok na pracovné oblečenie?

  Ako je to s pracovným oblečením? Je povinnosťou zamestnávateľa tento poskytnúť zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatniť tento nárok? Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovný odev len v prípade, ak je potrebný na ochranu jeho života a zdravia  pri práci a nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú […]

Zbierka zákonov č. 292/2008

292/2008 Z.z.  VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  z 23. júna 2008  o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť  Zmena: 135/2010 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti […]

Zbierka zákonov č. 387/2006

387/2006 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. mája 2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci  Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa  ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:  § 1 Základné ustanovenie (1) Toto nariadenie […]

Zbierka zákonov č. 541/2007

541/2007 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  zo 16. augusta 2007  o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci  Zmena: 206/2011 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa  § 62 písm. q) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:  § 1  Predmet úpravy  Táto […]

Zbierka zákonov č. 247/2006

Strana 1490                        Zbierka zákonov č. 247/2006                                       Čiastka 89  247  NARIADENIE    VLÁDY Slovenskej republiky  z 5. apríla 2006  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred  záťažou teplom a chladom pri  práci  Vláda  Slovenskej republiky podľa  § 44 písm. f) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:  § […]